อัลบั้มภาพ "กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ประกาศเมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2558 )
 
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว สร้างเครือข่ายจิตอาสา และเสริมสร้างองค์ความรู้การลดความรุนแรงในครอบครัว พร้อมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์จากกองทุนผู้สูงอายุเทศบาล