อัลบั้มภาพ "โครงการเยาวชนไทย เติมรัก เติมห่วงใย แด่ผู้สูงวัย วันที่ 10 กันยายน 2557"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการเยาวชนไทย เติมรัก เติมห่วงใย แด่ผู้สูงวัย วันที่ 10 กันยายน 2557 ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ) 
โครงการเยาวชนไทย เติมรัก เติมห่วงใย แด่ผู้สูงวัย วันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้ตะหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลและส่งเสริมผุ้สูงอายุ ได้ทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกับเยาวชน ตลอดจนปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมของเยาวชน ให้เกิดจิตอาสาในการช่วยเหลือ เอื้ออาทร กับผู้สูงวัยอีกด้วย