อัลบั้มภาพ "โครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ( ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 )

 
เทศบาล ตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จัดกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 10 - 13 มีนาคม ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินงานและบริหารจัดการของชมรมผู้สูงอายุ 2. เพื่อ ให้คณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 3. เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้รับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 4. เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมค่านิยมที่ดีในสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุและขจัดทัศนคติที่ว่าผู้สูงอายุเป็นภาระของสังคม 5. เพื่อ เปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้มีการพบปะพูดคุย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและทัศนศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล 6. เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้มีโอกาสทำบุญไหว้พระสืบทอดพระพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจให้สงบสุข