อัลบั้มภาพ "โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักสูตร "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักสูตร ( ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ) 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเตรียมความพร้อมการป้องกันอัคคีภัย สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในวันที่ ๙,๑๓,๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในพื้นที่หมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน