อัลบั้มภาพ "โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนเรื่องยาเสพติด หลักสูตร "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนเรื่องยาเสพติด หลักสูตร ( ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ) 
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เล็งเห็นความสำคัญเรื่องยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด มีจิดสำนักในการป้องกันปัญหายาเสพติด และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนังานเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ และศูนย์แสดงนิทรรศการ ยาเสพติดนิทรรศน์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงาน ป.ป.ส.)ถนนตินแดง เขตพญาไทย กรุงเทพฯ