อัลบั้มภาพ "โครงการไทยนิยมยั่งยืน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการไทยนิยมยั่งยืน ( ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 )

 
โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของตนเอง