อัลบั้มภาพ "โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตามหลักการบริหารกิจการบ้าเนมืองที่ดี"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตามหลักการบริหารกิจการบ้าเนมืองที่ดี ( ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 )


 
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตามหลักการบริหารกิจการบ้าเนมืองที่ดี ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี