ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
   
 
   

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

(1) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .....

(2) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... และ

(3) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่...)พ.ศ. ....

ดังนั้นเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน

ร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2560
 
 
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579