ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560
   
 
   

รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560

1. ด้านการบริหารจัดการ ได้คะแนน 98 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.17

2. ด้านการบริหารบุคคลและกิจการสภา ได้คะแนน 124 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.49

3. ด้านการบริหารการเงินและการคลัง ได้คะแนน 175 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67.94

4. ด้านการบริการสาธารณะ ได้คะแนน 229 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.28

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2561
 
 
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579