ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
   

รายงานตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2559 ได้คะแนนดังนี้ ในการนี้

เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้รับการตรวจประเมินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการตรวจประเมิน ดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการ คะแนนเต็ม 170 คะแนน ได้คะแนน 135 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.41

2. ด้านการบริหารบุคคลและกิจการสภา คะแนนเต็ม 180 คะแนน ได้คะแนน 125 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.44

3. ด้านการบริหารการเงินและการคลัง คะแนนเต็ม 165 คะแนน ได้คะแนน 124 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.15

4. ด้านการบริการสาธารณะ คะแนนเต็ม 290 คะแนน ได้คะแนน 229 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.97

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2560
 
 
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579