ประวัติความเป็นมา
แต่เดิมประชาชนชาวพื้นที่ของหมู่บ้านบางปะกงอยู่ใน เขตการปกครองของแขวงเมืองชลบุรี ต่อมาถูกยกฐานะเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ. 2435 "คำว่าบางปะกง" นี้มีหลากหลายที่มากล่าวไว้ว่า เดิมพื้นที่บริเวณที่เป็นที่ตั้งของตำบลมีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม ปากแม่น้ำ พื้นที่โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1 - 2 เมตร โดยในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงนี้ เป็นบริเวณที่มี "ปลาอีกง"อาศัยอยู่ชุกชุมมาก ผู้คนเลยเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า "บางปลากง" แต่ในปัจจุบันนี้เนื่องจากสภาพปัญหามลภาวะทางน้ำทำให้ปลาอีกงได้สูญหายไปจาก ปากแม่น้ำนี้แล้ว นอกจากนี้ชื่อบางปะกงยังมีปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านมหากวีสุนทรภู่ แต่ท่านรจนาไว้ว่า "บางมังกง" เหตุที่เรียกว่าบางมังกงก็เพราะว่าเมื่อท่านเดินทางมาถึงบริเวณนี้ท่านได้ จอดเรือแวะพักบริเวณบางปะกงล่างซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยของชุมชนชาวจีน เมื่อท่านได้สอบถามประชาชนที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วยความที่ว่าเป็นชุมชนชาวจีน การพูดจาสื่อสารก็ผิดเพี้ยนไปบางท่านจึงได้รับคำตอบว่าบางมังกง และต่อๆมาก็คงจะเกิดความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นกับการสื่อสารกันเป็นทอดๆมา เรื่อยๆจนในที่สุดก็กลายเป็น "บางปะกง" ดังเช่นในปัจจุบัน 
              
             องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกงที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่ได้มีการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 2 มีนาคม 2538 มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ห่างจากอำเภอ 6 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ 16 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

              ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกงได้ยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 และมีผลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 16 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
   
   
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579