สภาพทั่วไป
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัคร ทิศใต้ ติดต่อกับปากแม่น้ำบางปะกง ตรงข้ามกับเทศบาลตำบลท่าข้าม ทิศตะวันออก ติดกับฝั่งแม่น้ำบางปะกง ตรงข้ามกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางผึ้ง ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ และองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง
เนื้อที่
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ มีเนื้อที่ ประมาณ 34.8 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 21,750 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำสูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 1 - 2 เมตร พื้นที่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม ซึ่งในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา และการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมอาชีพประมงเลี้ยงกุ้ง และปลา
เขตการปกครอง
ตำบลบางปะกงมีแบ่งเนื้อที่การปกครองออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางปะกง อีกส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ซึ่งตำบลบางปะกงแบ่งเขตการปกครองออกเป็นทั้งหมด 19 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่ ได้ดังนี้
1. จำนวนหมู่บ้านในเขต ทต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 12,13,14,15,16,17

2. จำนวนหมู่บ้านในเขต ทต. บางส่วน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ที่1,11,18,19 จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน บ้านบน
หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน สามแยกนอก
หมู่ที่ 12 หมู่บ้าน คลองอ้อม
หมู่ที่ 13 หมู่บ้าน คลองหัวจาก
หมู่ที่ 14 หมู่บ้าน คลองผีขุดด้านนอก
หมู่ที่ 15 หมู่บ้าน คลองผีขุดด้านใน
หมู่ที่ 16 หมู่บ้าน คลองยายใหม่
หมู่ที่ 17 หมู่บ้าน สกัดสี่สิบ
หมู่ที่ 18 หมู่บ้าน ปากคลองยายเม้ย
หมู่ที่ 19 หมู่บ้าน เมืองใหม่
ท้องถิ่นอื่นในตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลบางปะกง
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัคร ทิศใต้ ติดต่อกับปากแม่น้ำบางปะกง ตรงข้ามกับเทศบาลตำบลท่าข้าม ทิศตะวันออก ติดกับฝั่งแม่น้ำบางปะกง ตรงข้ามกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางผึ้ง ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ และองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579