สภาพทางสังคม
ประชากร
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 7,201 คน แยกเป็นชาย 3,542 คน หญิง 3,659 คน จำนวนครัวเรือน 1,540 ครัวเรือน รวมประชากรทั้งสิ้น 7,201 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 269 คน/ตารางกิโลเมตร
การศึกษา

มีสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลทั้งสิ้น 4 แห่ง รายละเอียดดังนี้ สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา 2 แห่ง คือ
- โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) หมู่ที่ 13
- โรงเรียนพรหมมานุเคราะห์ หมู่ที่ 16

สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา(โรงเรียนขยายโอกาส) 1 แห่ง คือ
- โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 14
สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" หมู่ที่ 13
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา 1 แห่ง ได้แก่ วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (วัดผีขุด)
สาธารณสุข
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์มีสถานบริการทางสาธารสุข ดังนี้

- โรงพยาบาลของรัฐขนาด 60 เตียง 1 แห่ง "โรงพยาบาลบางปะกง"
- ศูนย์สุขภาพ 1 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราด เต็มพื้นที่ 100 %
ความปลดอภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์มีสถานีตำรวจภูธร และสถานีตำรวจทางหลวง 2 แห่งเพื่อบริหารจัดการในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
- สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะกง
- สถานีตำรวจตำรวจทางหลวงบางปะกง
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579