สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ ประชากรในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจนเหลือพื้นที่เกษตรกรรมน้อยมาก และพื้นที่เกษตรกรรมเดิมที่ทำนาข้าว เปลี่ยนเป็นบ่อกุ้ง บ่อปลา และพื้นที่อุตสาหกรรม และส่วนใหญ่ประชากรมีอาชีพรับจ้าง เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา และค้าขาย ตามลำดับจนถึงการว่างงาน
หน่วยงานธุรกิจในเขตเทศบาล

ธนาคาร 1 แห่ง
โรงแรม 1 แห่ง
ปั๊มน้ำมัน 3 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม 20 แห่ง
คลังแก๊ส 2 แห่ง
ศูนย์บริการรถยนต์ 2 แห่ง
ร้านอาหารขนาดใหญ่ 2 แห่ง

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
สถานีไฟฟ้าย่อย 2 แห่ง
โรงกรองน้ำประชาอำเภอบางปะกง 1 แห่ง
สถานีควบคุมก๊าซ 1 แห่ง images7 ชุมสายโทรศัพท์ 1 แห่ง
สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง 1 แห่ง
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579