ด้านการบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์เป็น พื้นที่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งและการเดินทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับประตูเมืองภาคตะวันออกชลบุรี ซึ่งมีเส้นทางที่สำคัญๆอยู่สองสาย ดังนี้

1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด)
2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 314 (ถนนฉะเชิงเทรา - สมุทรปราการ) ถนนสายย่อยในปัจจุบันซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนในหมู่บ้านล้วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนแอลฟัสติค โดยส่วนใหญ่
ระบบประปา
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ส่วนใหญ่มีน้ำประปาใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 98% ที่เหลือนั้นทางการประปาส่วนภูมิภาคกำลังดำเนินขยายเขตประปาโดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางประกง โดยจะเริ่มขยายเขตในส่วนที่เหลือตั้งแต่บริเวณหมู่ที่ 14,15,16,17 จบครบทั่วทั้งพื้นที่
การไฟฟ้า
ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน เต็มพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
เนื่องจากเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ มีพื้นที่ติดกับบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง และอ่าวไทย อยู่ถึง 2 ด้าน คือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ทำให้ในพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางด้านสัตว์น้ำอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ในอดีตยังมีป่าโกงกาง ป่าแสม ป่าชายเลนและป่าจากอยู่เป็นจำนวนมาก แม้ในปัจจุบันจะลดจำนวนลงอย่างมากก็ตามแต่ก็ยังเป็นแหล่งสำหรับเพาะพันธ์ สัตว์น้ำชายฝั่งทางธรรมชาติตามระบบนิเวศวิทยาทางทะเล นอกจากนี้ก็ยังมีการทำนาเกลือ โดยอาศัยภูมิปัญาพื้นบ้านและน้ำทะเลตามธรรมชาติ
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลอง 26 สาย
1) คลองคต หมู่ 1 และหมู่ 19
2) คลองอินทนิล หมู่ 1
3) คลองธุรการ หมู่ 1/หมู่ 12 และหมู่ 16
4) คลองตัณฑิกุล หมู่ 12 และหมู่ 16
5) คลองอ้อม หมู่ 12 /หมู่ 11/หมู่ 16 และหมู่ 15
6) คลองหัวจาก หมู่ 13
7) คลองผีขุดด้านนอก หมู่ 14
8) คลองมอญ หมู่ 14
9) คลองตาเอียง หมู่ 14
10) คลองหัวเณร หมู่ 14
11) คลองหัวโพง หมู่ 14
12) คลองนาเกลือ หมู่ 14
13) คลองผีขุดด้านใน หมู่ 15
14) คลองบุญประกอบ หมู่ 15
15) คลองรางตาสอน หมู่ 15
16) คลองสกัด 80 หมู่ 17 และหมู่ 15
17) คลองสาม (ป.พิบูลสงคราม) หมู่ 16
18) คลองสาม หมู่ 16
19) คลองยายใหม่ หมู่ 16
20) คลองขวาง หมู่ 16
21) คลองสกัด 40 หมู่ 16 และหมู่ 17
22) คลองเจ๊กกระโดด หมู่ 17
23) คลองยายสน หมู่ 17
24) คลองยายเม้ย หมู่ 18
25) คลองตาส้ม หมู่ 18
26) คลองหลังพัฒนาที่ดิน หมู่ 19
บึง,หนอง และอื่น ๆ - แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อโยก 1 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579