สมาชิกสภา ทต.
 
นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์
ประธานสภา
นายเสนาะ ชูดวง รองประธานสภา
รองประธานสภา
นายทองสุก สว่างอารมณ์
เลขานุการสภา
นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายวิลาศ ประเสริฐสุข
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายสุภาค พวงมณี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายเสริม สว่างอารมณ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายทองสุก สว่างอารมณ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายสุจิน แสงสุข
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายเสนาะ ชูดวง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายบุญมี เพ็งสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายวัฒนะ ชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายสุรเสก พันธ์ผูก
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นางบุญนาค สินเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579