คณะผู้บริหาร
 
นายจรัญ งาสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
นางบัญญัติ เจริญพร
รองนายกเทศมนตรี
นายศุภมิตร รุ่งเรือง
รองนายกเทศมนตรี
นายสังเวียน สุวรรณะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ว่าง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
 
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579