สำนักปลัด ทต.
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
ปลัดเทศบาล
นางโสภา สมพงศ์
รองปลัด
ว่าง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวแน่งน้อย ไทยเจริญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาววันทนา ฉิมบ้านดอน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวอรุณ ประสาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอดุลย์ ยืนยงชาติ
นิติกรชำนาญการ
นายอดิศร จันทะวัน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4
นางสาวเฌอณิชา เต็มรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชญาพรรธน์ ตันเงินรพีภัทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจำ
นายประณต กิตติกูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาววัชราภรณ์ สิทธิประสาท
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวชุรีพร รุ่งอรุณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนฤภร ประทุมพา
ผู้ช่วยบุคลากร
นางสาวภัทรภร เปลี่ยนรัศมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิไลวรรณ พ่วงพิทักษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวจิรฐา บูชาบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางสาวดวงกมล เจตะผลิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายบุญชวน สมนึก
พนักงานขับรถยนต์
นายอร่าม ทองประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
นายประสงค์ ไพเราะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายมนูญ นันทะโกมล
ตกแต่งสวน
นายเกียรติศักดิ์ พุ่มโพทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐพงษ์ แสงอร่าม
พนักงานดับเพลิง
นางสุภารัตน์ เหมือนบางซื่อ
แม่ครัว
นางโสภิณ ถวิลหา
ตกแต่งสวน
นางละมุ่น เนาวโคอักษร
แม่ครัว
นายอมร ศรมุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชัชวาล ท่าจีน
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
ยาม
ว่าง
ยาม
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579