กองคลัง
 
นางพรรณี โภชฌงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกนิษฐา สรรพานิช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวอารีย์รัตน์ ไข่กระโทก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวปทุมมา เอี่ยมสอาด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวบุญเตือน คุ้มศิริ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ลูกจ้างประจำ
นางนราวดี เรืองฤทธิ์
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวฤทัย ทองเกตุแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวณัฎฐ์กานต์ บุตรสร้อย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวขจิตพรรณ์ ศรีวัฒนวรชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวภัณทิลา พันธ์ผูก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579