กองช่าง
 
นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายบรรหาร วิจิตรจินดา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ว่าที่ร้อยโทพรเพ็ชร ชะยะมังคะกุล
นายช่างไฟฟ้า 4
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายภิรมย์ เขียวมาลี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางจิรวรรณ น้ำเหนือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นาย จิระเดช ทิมสุกใส
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอรเดช วารินทร์
ช่างก่อสร้าง
นายกิตติพฤทธิ์ วัฒนศิริ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579