กองสาธารสุข
 
นายสมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวเกศินี พัฒนสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ลูกจ้างประจำ
นายสมชาย เหลือหลาย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวลัดดาวัลย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายบุญลือ ปามา
คนงานประจำรถขยะ
นายสมบัติ บุญเกิด
คนงานประจำรถขยะ
นายวีรพงษ์ ยุทธนัง
คนงานประจำรถขยะ
นายสุชิน สุวรรณฉวี
คนงานประจำรถขยะ
นายนิกร ดำหริ์
คนงานประจำรถขยะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมงคล พานิช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายจิรายุ แพลูกอินทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายวีรภัทร์ เพิ่มสมบัติ
คนงานประจำรถขยะ
นายพยอม ภูเวียง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสนั่น ท้วมไทย
คนงานประจำรถขยะ
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579