นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1. พัฒนาการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ปราศจากมลภาวะ
3. พัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เสริมสร้างเครือข่ายการประสานงาน
4. พัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความมั่นคงด้านอาชีพ รายได้ ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขอนามัย
6. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีศักยภาพ
7. พัฒนาส่งเสริมภาระหน้าที่ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ของผู้นำชุมชน
8. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนฟื้นฟูให้คงอยู่อย่าง ยั่งยืน
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579