วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
"ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา บูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดี วิธีการดำเนินงานอย่างเชื่อมโยง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อประชาชน บนพื้นฐานเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความเข้มแข็ง เป็นแหล่งเศรษฐกิจ"
Arrow_Orange พันธกิจการพัฒนา

1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคงทางครอบครัว และสังคม มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยที่ดี
2. ส่งเสริมเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ ให้ได้รับประโยชน์ตามสิทธิที่ควรได้ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3. การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบ รวมถึงการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
4. การส่งเสริม และการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ครอบครัว และหมู่บ้าน ให้มี จิตสำนึก มีความตระหนัก มีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของตนเองตลอดจนการสร้างความเข้มแข็ง
5. การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
6. การจัดบริการสาธารณะที่ดี อย่างทั่วถึง
7. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยกระบวนการการบูรณาการ การมีส่วน ร่วมของประชาชน เอกชน และหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และการพัฒนา
8. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม Arrow_Orange จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความมั่นคง และส่งเสริมความเข้มแข็ง ในอาชีพ รายได้ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตของคน ครอบครัว หมู่บ้าน และตำบล ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ยกระดับสุขภาพอนามัยของประชาชนให้เข้มแข็งสมบูรณ์ รวมถึงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาความยากจน 32
2. ดำเนินการส่งเสริม และสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
3. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา ทางการศึกษาของประชาชนทุก ระดับ รวมถึงการรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง และทั่วถึง
4. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับความคิด และจิตสำนึก ของประชาชน กับการ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน เป็นต้น
5. หมู่บ้านในเขตเป็นเมืองน่าอยู่
6. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ดี และทั่วถึง
7. มีศักยภาพระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการส่งเสริม การมีส่วนร่วม และการ ตรวจสอบ ที่มีความเชื่อมโยง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
8. เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่คุ้มค่า และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579