อัลบั้มภาพ โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตามหลักการบริหารกิจการบ้าเนมืองที่ดี
* อัลบั้ม *
โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ตาม
โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตาม
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 162 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
โครงการไทยนิยมยั่งยืน
โครงการไทยนิยมยั่งยืน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลกิจกรร
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลกิจกรร
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเ
โครงการอบรมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ตั้งจุดบริการ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ตั้งจุดบริการ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2561

โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนเรื่องยาเสพติด หลักสูตร
โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนเรื่องยาเสพติด หลักสูตร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมความรู้การซ้อมแผนอพยพหนีไฟสถานที่ราชการ ประจำปี 2
โครงการอบรมความรู้การซ้อมแผนอพยพหนีไฟสถานที่ราชการ ประจำปี 2
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2561
โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอัคคีภัย
โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอัคคีภัย
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักสู
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักสู
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2561
โครงการรวมพลจิตอาสา
โครงการรวมพลจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ"
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 162 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2561

ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด
ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 218 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
สาระน่ารู้กับ 5 หลักง่ายๆ ป้องกันอัคคีภัย
สาระน่ารู้กับ 5 หลักง่ายๆ ป้องกันอัคคีภัย
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 130 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
โครงการอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยชุมชน ประจำปี 2559
โครงการอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยชุมชน ประจำปี 2559
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
โครงการผู้สูงอายุสดใส สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมา
โครงการผู้สูงอายุสดใส สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559
อบรมพัฒนาตนเอง
อบรมพัฒนาตนเอง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาช
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาช
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2559
กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ
กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2558
กิจกรรมตามโครงการธรรมะกับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กิจกรรมตามโครงการธรรมะกับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2558
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมา
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 เมษายน 2558
โครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบ
โครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2558